Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Integracja

Tak działamyHistoria integracji w naszej szkoleGdy niepokoisz się o swoje dzieckoPytania o integracjęKorzyści płynące z integracji

„Serce, to czuły zmysł ludzi dobrych 
bezbłędnie wskaże, komu trzeba pomóc…”

Kliknij tutaj aby obejrzeć najnowsze wiadomości

 

W 2001/2002 Szkoła Podstawowa nr 12 podjęła się trudnego zadania – wprowadzenia do swojego systemu kształcenia idei szkolnictwa integracyjnego.

 Utworzona w 2001 roku klasa integracyjna liczyła 16 uczniów, wśród których edukację podjęło 3 dzieci niepełnosprawnych. Opiekę pedagogiczną nad tą klasą powierzono p.Dorocie Kukle i p. Marioli Lalak (Popek).

 W nowej klasie, każdego dnia, dzieci uczą się szacunku dla ludzkiego życia, pomocy innym, poznają mowę Joasi, która ma zaburzenia logopedyczne spowodowane porażeniem mózgowym, rozmawiają o swoich problemach i radościach.   

W 2002 roku powstaje kolejna klasa integracyjna, której wychowawcami są p. Iwona Kosmatka i p.Dorota Rosińska, a w 2003 roku, ze względu na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju kształcenie, utworzono już dwie klasy pierwsze integracyjne. Od tego czasu proces integracji w naszej szkole stale się rozwija i przynosi zadowolenie nie tylko wychowawcom, ale i rodzicom oraz samym uczniom. Sprzyja przełamywaniu stereotypów, uczy tolerancji i akceptacji, a także umiejętności współdziałania.

Szkoła prowadzi zapisy do klas pierwszych integracyjnych na każdy rok szkolny. Rekrutacja odbywa się w tym samym czasie co do pozostałych klas pierwszych. Rodzice mogą zapisać dziecko w sekretariacie szkoły. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (winda, podjazd). 

Oddziały integracyjne liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.  W klasie zatrudnionych jest dwóch nauczycieli, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia – nauczyciel danego przedmiotu oraz nauczyciel specjalista. Klasy integracyjne pracują   w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej i na bazie obowiązujących podręczników.

Obecnie mamy 13 klas integracyjnych, które obejmują nauczaniem 230 uczniów, w tym 53 uczniów niepełnosprawnych. Są wśród nich uczniowie o różnych dysfunkcjach rozwojowych, różnych możliwościach intelektualnych, sensorycznych, emocjonalnych i ruchowych.

I A– Marta Rychta, Katarzyna Sznajder,

II B – Adrianna Magda, Dorota Rosińska

III A – Elżbieta Kwiatkowska, Katarzyna Wiler

IV A – Paulina Tomczak

V A – Dorota Kukła

VI A – Katarzyna Tuczyńska

VII A – Anna Dyrcz

VII B – Anna Klekiel

VII C – Ewelina Domagała

Przebieg procesu integracji w szkole inicjuje i monitoruje Zespół do spraw Integracji  w skład którego wchodzą wychowawcy klas integracyjnych,  nauczyciele wspierający w klasach integracyjnych oraz inni specjaliści pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi. Przewodniczącą zespołu jest pani Mariola Popek.

Na czele tego zespołu stoi  pani dyrektor Sylwia Dudkowiak , która jest odpowiedzialna  w szkole za pracę klas integracyjnych. Pedagogiem szkolnym zajmującym się klasami integracyjnymi jest pani Katarzyna Tuczyńska.

Kadra pedagogiczna w naszej szkole  jest przygotowana do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nadal ustawicznie pogłębia i doskonali swoją wiedzę oraz  umiejętności na szkoleniach, kursach oraz studiując fachową literaturę.

Z dedykacją dla Wszystkich Mam małych bohaterów, wojowników i wyjątkowych dzieci.

„Widzę Cię, kiedy jedziesz na terapię z dzieckiem, w czasie kiedy Twoi znajomi zawożą swoje na piłkę czy balet…

 Widzę, że unikasz rozmowy, kiedy opowiada się o osiągnięciach i mądrości równolatków Twojego dziecka…

 Widzę, ile razy odmawiasz spotkań i imprez towarzyskich, bo pod opieką masz chore dziecko lub ono stresuje się w towarzystwie…

 Widzę, jak spędzasz całe godziny siedząc przed komputerem szukając informacji jak jeszcze pomóc Twojemu dziecku, bawiąc się w „lekarza specjalistę jednego przypadku”…

 Widzę, kiedy nie komentujesz, gdy ktoś przy Tobie narzeka na błahe sprawy…

 Widzę Twoją siłę w pozornej słabości,

Siłę, o którą Ty sama nigdy się nie podejrzewałaś.

 Widzę jak lawirujesz między nauczycielami, terapeutami, lekarzami, którzy przecież pomagają Twojemu dziecku.

 Widzę, kiedy wstajesz każdego ranka, by robić znów wszystko od początku, po kolejnej chaotycznej nocy…

 Widzę, kiedy stoisz na krawędzi przepaści, ale nie spadasz, bo to nie Ty walczysz o życie…

 Wiem, że czasem czujesz się niewidzialna, bo Twoje życie to życie dziecka i te oba funkcjonują jak jedno…

 Widzę, że mimo wszystko, Ty zawsze pchasz do przodu, bo w każdej minucie decydujesz się zrobić wszystko, co w Twojej mocy, by zapewnić najlepszą opiekę w domu, najlepszą terapię, lekarzy, sprzęt…

 W te dni, kiedy zastanawiasz się, czy dasz jeszcze radę, chcę żebyś wiedziała, że Cię widzę.

Chcę żebyś wiedziała, że warto, że nie jesteś sama, że jesteś piękna, że miłość jest najważniejsza, a Ty jesteś w tym najlepsza.

 W chwilach kiedy jest dobrze, kiedy widzisz poprawę i razem coś zwyciężacie, wiem że to dzięki Waszej ciężkiej pracy i jestem z Was dumna…

 Jakkolwiek wyglądał Twój dzień, wiedz, że wszystko robisz dobrze.

Widzę Cię

*Tekst tłumaczony z angielskiego profilu, autorstwa Alethea Mshar (pt.: „Ja i mój brat„)

ZABURZENIA DZIECI

Czym jest klasa integracyjna?

Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi. Podstawowym założeniem tej klasy jest stworzenie każdemu dziecku optymalnych warunków rozwoju zarówno w sferze procesów poznawczych i intelektualnych, jak również w sferze emocjonalno-społecznej.

Jakie dzieci i na jakiej podstawie są przyjmowane do klasy integracyjnej?

Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do oddziału integracyjnego na podstawie orzeczenia  poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do osób tych zaliczamy przede wszystkim dzieci niedowidzące lub niedosłyszące, z wadami mowy, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz przewlekle chore. Z kolei dzieci zdrowe dobierane są na podstawie diagnozy (takie dzieci powinny wykazywać bardzo dobry poziom umysłowy oraz harmonijny rozwój społeczno- emocjonalny), która jest przeprowadzana przez nauczycieli placówki oraz zgody prawnych opiekunów dziecka.

Jak funkcjonuje klasa integracyjna?

Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. W klasie tej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (wychowawca/nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

Jak wygląda program nauczania w klasach integracyjnych?

Program nauczania w klasie integracyjnej jest taki sam, jak w każdej innej, równoległej klasie. Jednakże realizowane przez nauczyciela wiodącego treści są dostosowywane przez nauczyciela wspierającego do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych. A więc w nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji, opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych. Ponadto, mimo że dzieci niepełnosprawne są pod opieką drugiego nauczyciela, nie znaczy to, że nie są pytane i wywoływane do tablicy przez nauczyciela wiodącego. Dzieci zdrowe z kolei zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani.

Jakie zajęcia oferuje szkoła uczniom z orzeczeniem?

W naszej szkole dostępne są takie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej jak: zajęcia z rewalidacji ogólnorozwojowej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, rewalidacja ruchowa (na sali korekcyjnej lub basenie), zajęcia z integracji sensorycznej, zajęcia rewalidacyjne z tyflopedagogiem (rewalidacja wzroku), zajęcia rewalidacyjne z surdopedagogiem (rewalidacja słuchu). Dodatkowo organizujemy zajęcia wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia kreatywne (np. plastyczne, taneczne, koło szachowe, koło czytelnicze, SKS itp.).

Na jakich zasadach są przydzielane zajęcia dodatkowe dziecku z orzeczeniem?

Dla każdego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywany jest w szkole Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), w którym zawarte są cele, metody i formy wykorzystywane do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Program ten konstruowany jest przez zespół, w skład którego wchodzą nauczyciele, specjaliści pracujący z dzieckiem. Zespół ten przydziela dziecku – na podstawie wskazań w orzeczeniu –  dwie godziny w tygodniu (60 minutowe)  obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych oraz – w miarę potrzeb i możliwości – zajęcia 45 minutowe, które nie są obowiązkowe, jednak w dużym stopniu wspierają również rozwój dziecka.

W jaki sposób szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych?

Każda klasa integracyjna ma przydzielonego dodatkowego nauczyciela, który posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi. Dodatkowe zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej są prowadzone przez specjalistów od danej dziedziny. W szkole jest również psycholog oraz pedagog sprawujący nadzór nad klasami integracyjnymi. Technicznie nasza szkoła jest wyposażona w windy, podjazdy dla dzieci poruszających się na wózkach, toalety dla dzieci niepełnosprawnych (w sytuacjach tego wymagających, podczas wizyt w łazience opiekę sprawuje pielęgniarka szkolna), basen, salę korekcyjną, salę do integracji sensorycznej. Przed szkołą, zaraz przy windzie mamy miejsca parkingowe dla busów, które dowożą dzieci z niepełnosprawnościami.

„…bo piękno tkwi w różnorodności”

Jesteśmy szkołą bez barier architektonicznych i bez stresu. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój każdego dziecka realizując różne formy wsparcia psychospołecznego i edukacyjnego. Każde dziecko czuje się w naszej szkole potrzebne i dowartościowane. Każdy z uczniów może odnieść sukces, bo skupiamy się na jego mocnych stronach. Sprzyjamy uczniom, zapewniamy odpowiedni poziom nauczania oraz właściwą atmosferę.

Dzieci pełnosprawne:

– uczą się opiekuńczości, współżycia, tolerancji, akceptacji, otwartości na innych, samodzielności;

– właściwie rozwijają pozytywne postawy;

– korzystają w placówce z pomocy specjalistów;

– są bardziej uspołecznione;

– mają kontakt z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności.


Dzieci z niepełnosprawnością:

– rozwijają samodzielność i nabywają umiejętności społeczne;

– uczą się przez obserwację dzieci pełnosprawnych;

– mają większą motywację do nauki, samodzielności;

– są bardziej komunikatywne, chętniej nawiązują kontakty z innymi

– stają się powoli sprawniejsze intelektualnie i fizycznie;

– mają możliwość przebywania w naturalnym środowisku, nie są izolowane.

 

Uczestniczymy w programach: