Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

E-rekrutacja

Elektroniczna rekrutacja do szkół prowadzona przez Gminę Miejską Głogów w roku szkolnym 2016/2017

logo-elemento

 

Informacje o rekrutacji na stronie Gminy Miejskiej Głogów:

 

Dowiedz się więcej

 

Uwaga! Pomimo złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, dzieci z rocznika 2010 w dalszym ciągu mogą zostać zapisane na rok szkolny 2016/2017 do szkoły podstawowej.

Klasy pierwsze:

Do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci:

a) kończące 7 lat w danym roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się rok szkolny

b) kończące 6 lat, na wniosek rodziców i po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym, poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

– uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Klasy pierwsze integracyjne:

Spotkanie rodziców, którzy pragną zapisać dzieci do oddziałów integracyjnych:

1) Spotkanie dla rodziców i dzieci z orzeczeniem
22.03.2016r. godz. 16.00. stołówka szkolna

2) Spotkanie rodziców i dzieci bez orzeczenia
14.04.2016r. godz. 16.00. stołówka szkolna

Zapewniamy zajęcia wynikające z orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej:

  • Biofeedback
  • Rewalidacja z elementami integracji sensorycznej
  • Rewalidacja z elementami socjoterapii
  • Zajęcia terapeutyczne z elementami psychoterapii
  • Hipoterapia
  • Zespół korekcyjno – kompensacyjny

Kontynuacja nauki w klasach 1 i 2 w roku szkolnym 2016/2017

1) dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy drugiej szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

2) dzieci urodzone w I połowie 2008 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie drugiej szkoły podstawowej.
Dziecko, nie podlega wówczas klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy trzeciej oraz nie otrzymuje świadectwa szklonego promocyjnego.

Uczestniczymy w programach: