Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w 2024 r. jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r., zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi” oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ważne terminy:

Przedmiot

Termin

Godzina

Czas trwania

Wydłużenie czasu

Język polski

14.05.2024 r.

9:00

120 minut

Do 180 minut

Matematyka

15.05.2024 r.

9:00

100 minut

Do 150 minut

Język obcy

16.05.2024 r.

9:00

90 minut

Do 135 minut

* Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

 

Termin ogłoszenia wyników: 3 lipca 2024 r. Termin wydania zaświadczeń: 6 lipca 2024 r.

Zapamiętaj!

  • Nie wykonuje się rysunków ołówkiem
  • Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania egzaminacyjne
  • Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie mają wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności. Uczeń może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
  • Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
  • Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia możebyć potwierdzonaprzez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

Komunikaty dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie – link poniżej

Egzamin ósmoklasisty

Uprawnienia laureatów i finalistów

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

 

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach- link poniżej

Egzamin ósmoklasisty

 

Kilka rad w dniu egzaminu:

Może się przydać:

Filmik instruktażowy- informacje ogólne

 

 

Uczestniczymy w programach: