Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulaminy świetlicy

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 01.02.2021

REGULAMIN-STOŁÓWKI-01.09.2022r.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

 

 

 

ZASAD W ŚWIETLICY PRZESTRZEGAMY, NA TABLICACH CODZIENNIE JE CZYTAMY…

1. Pani słuchamy, gdy do nas mówi to jej nie przerywamy.

2. Jeden mówi inni słuchają.

3. W świetlicy nie jestem sam, przyjaciół wokół mam.

4. W stołówce kulturalnie posiłki spożywamy.

5. Uprzejmie się do siebie zwracamy: proszę, przepraszam, dziękuję używamy.

6. W świetlicy duża nas gromada – bezpieczeństwo to podstawa.

7. W każdej sytuacji sobie pomagamy – dobrym słowem się odwdzięczamy.

8. Plotkować, obgadywać nie lubimy – o pogodzie rozmawiać wolimy.

9. Grzecznie się bawimy, zabawek nie niszczymy.

10. I jeszcze jedna ważna sprawa: innych nie przezywam! To ważna zasada.

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zgodnie z art. 103. ust.1 pkt 3 oraz zgodnie z art.105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) oraz § 9.2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624 ze zm.) wprowadza się regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

Nadrzędnym celem świetlicy jest realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez:

 1. wdrażanie dziecka do samodzielnej pracy umysłowej;
 2. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 3. stwarzanie warunków do uczestnictwa w edukacji kulturalnej;
 4. upowszechnianie zasady higieny osobistej i zdrowotnej;
 5. kształtowanie postaw tolerancji;
 6. wyrabianie samodzielności;
 7. pogłębianie umiejętności pracy w zespole.

REKRUTACJA / ZAŁOŻENIA

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-III, dzieci niepełnosprawne, dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, a także uczniowie dojeżdżający.
 2. Dokonując zapisu dziecka do świetlicy rodzice, prawni opiekunowie zobowiązani są dostarczyć zgłoszenie w wyznaczonym terminie.
 3. Wszelkie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, w formie pisemnej powinny być dostarczone do świetlicy.
 4. Przyjęcia do świetlicy dokonywane są przez powołaną komisję kwalifikacyjną w składzie:
 • Wicedyrektor szkoły;
 • Kierownik świetlicy;
 • Wychowawca świetlicy;
 • Pedagog szkolny.
 1. Wychowankowie świetlicy do domu wypuszczani są zgodnie z godziną określoną przez rodziców na oświadczeniu. Samotni rodzice zobowiązani są dostarczyć dokumenty prawne określające sytuację rodzinną dziecka.

Dzieci mogą wychodzić samodzielnie na wniosek o godzinie wskazanej przez rodzica/opiekuna lub mogą być odbierane przez osoby zaznaczone w oświadczeniu przez rodziców/opiekunów.

 1. Wychowankowie świetlicy nie są zwalniani / wypuszczani do domu na telefon.
 2. W przypadku dłuższej absencji (powyżej 30 dni) dziecka w świetlicy szkolnej uczeń zostaje skreślony z listy wychowanka świetlicy.
 3. Jest możliwość urlopowania wychowanka, po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu wychowawcy świetlicy (możliwość wysłania wiadomości przez e-dziennik).

ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Świetlica szkolna opiekuje się uczniami nie uczęszczającymi na religię i oczekującymi na zajęcia lekcyjne i dodatkowe.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 3. prowadzenie dokumentacji świetlicy;
 4. organizowanie oraz nadzór nad dożywianiem we współpracy z intendentem;
 5. czuwanie nad prawidłowym rozwojem życia kulturalnego w szkole;
 6. stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
 7. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy,
  a w miarę potrzeby, z placówkami upowszechniania kultury, sportu
  i rekreacji;
 8. organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
  w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 9. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 10. czuwanie nad estetyką świetlicy szkolnej i pomieszczeń rekreacyjnych;
 11. zabezpieczenie wychowankom optymalnych warunków do spędzenia wolnego czasu przed lekcjami i po lekcjach;
 12. prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi;
 13. przegląd opinii i orzeczeń;
 14. organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej;
 15. rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów.
 16. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.
 17. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 18. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się w szkole zajęcia edukacyjne określa dyrektor szkoły.
 19. Czas pracy świetlicy godz. 6.30-16.00.
 20. Pracą świetlicy kieruje kierownik zgodnie z planem pracy dostosowanym do planu pracy szkoły.
 21. W świetlicy szkolnej obowiązuje dziennik elektroniczny.
 22. Pracę świetlicy regulują procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020r. na terenie szkoły.

OBOWIĄZKI WYCHOWANKA

 1. Obowiązkiem wychowanka świetlicy jest:
 • Poszanowanie mienia świetlicy szkolnej: zabawek, gier, komputerów i innego wyposażenia. W razie celowego zniszczenia rodzice dokonują we własnym zakresie naprawy, pokrywając wszelkie koszty z tym związane;
 • Wykonywanie wszelkich zadań oraz poleceń w trakcie prowadzonych zajęć. Zaangażowanie do działań proponowanych podczas zajęć świetlicowych; 
 • Przestrzegania zasad kultury osobistej oraz właściwego zachowania wobec kolegów, koleżanek i wychowawców;
 • Zgłaszanie wychowawcom wszelkich zdarzeń, wyjść na różne zajęcia w szkole i poza nią, wyjść do domu.

 

 1. W przypadku nie przestrzegania w/w obowiązków po rozmowie z rodzicami dziecko może zostać zawieszone lub skreślone z listy wychowanków świetlicy.

 

 

Regulamin obowiązuje od 01 lutego 2021r.

 

 

Uczestniczymy w programach: