sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-logo2
sp12-glogow-szkola-podstawowa-glogow-godlo

Regulaminy świetlicy

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 01.02.2021

REGULAMIN-STOŁÓWKI-01.02.2021-1

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY

 

 

 

ZASAD W ŚWIETLICY PRZESTRZEGAMY, NA TABLICACH CODZIENNIE JE CZYTAMY…

1. Pani słuchamy, gdy do nas mówi to jej nie przerywamy.

2. Jeden mówi inni słuchają.

3. W świetlicy nie jestem sam, przyjaciół wokół mam.

4. W stołówce kulturalnie posiłki spożywamy.

5. Uprzejmie się do siebie zwracamy: proszę, przepraszam, dziękuję używamy.

6. W świetlicy duża nas gromada – bezpieczeństwo to podstawa.

7. W każdej sytuacji sobie pomagamy – dobrym słowem się odwdzięczamy.

8. Plotkować, obgadywać nie lubimy – o pogodzie rozmawiać wolimy.

9. Grzecznie się bawimy, zabawek nie niszczymy.

10. I jeszcze jedna ważna sprawa: innych nie przezywam! To ważna zasada.

 

REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i nauczycieli szkoły.
 2. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne zgodnie z zaleceniami
  w czasie epidemii (zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ)
 3. Pomieszczenie stołówki może być wykorzystywane do innych celów wynikających 
  z organizacji pracy szkoły z pominięciem czasu wydawania posiłków. 
 4. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są uczniowie i pracownicy pedagogiczni po wcześniejszym wniesieniu opłaty za dany miesiąc.
 5. Posiłki wydawane są w godzinach od 10:30 do 13:45(w czasie nauki stacjonarnej klas I-VII)
 6. Na lekcji 4 i 5 z obiadów korzystają uczniowie klas I-III
 7. Przerwa obiadowa dla uczniów klas  IV, V od 11.15 do 11.35 (po 4 lekcji).
 8. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VI od 12.20 do 12.40 (po 5 lekcji).
 9. Przerwa obiadowa dla uczniów klas VII od 13.25-13.45 (po 6 lekcji)
 10. Na lekcji 5 i 6 z obiadów korzystają wychowankowie świetlicy szkolnej.
 11. Codzienny posiłek składa się z dwóch dań.
 12. Przed wejściem do stołówki uczeń zobligowany jest umyć ręce, zdezynfekować.
 13. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania:
 14. Po spożyciu obiadu brudne naczynia oraz sztućce należy odnieść
  w wyznaczone miejsce.
 15. Każda osoba przebywająca w stołówce za szkody spowodowane umyślnie odpowiada materialne.
 16. Niestosowne zachowanie i utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, jest podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej.
 17. Za rażące naruszanie regulaminu każda osoba może być pozbawiona prawa do wykupienia posiłków w stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.
 18. Na obiad uczniowie zgłaszają się z aktualnym bloczkiem obiadowym, bez wierzchniego okrycia, plecaki pozostawiają pod klasą lub po skończonych lekcjach
  w wyznaczonym miejscu przed stołówką szkolną. 
 19. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom, które nie spożywają posiłków.
 20. Po każdej grupie, która spożyła posiłek, stoliki są dezynfekowane.
 21. Odpłatność za obiady należy dokonać przelewem na konto szkoły:
  69 2030 0045 1110 0000 0193 2170 od 1 do 3 dnia nowego miesiąca. 
  Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu: 
  – imię i nazwisko dziecka/klasa, do której uczęszcza/miesiąc i rok, za który dokonana jest wpłata. 
  Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się
  – wpłatę dokonaną nieterminowo 
  – pomniejszenie kwoty lub jej zaokrąglenie 
  – błędne informacje w tytule przelewu 
    
 22. Odpis poniesionych kosztów za obiad może nastąpić z powodu usprawiedliwionej nieobecności.
 23. Nieobecność musi być zgłoszona u Intendentki szkolnej osobiście lub telefonicznie dzień wcześniej lub najpóźniej do godz. 8:00 danego dnia.
 24. Informacje o wycieczkach i wyjściach szkolnych musi być zgłoszona przez wychowawcę klasy minimum 3 dni wcześniej.
 25. Odpisy obiadowe za niewykorzystane obiady ( wcześniej zgłoszone przez Państwo u intendentki ) w bieżącym miesiącu będą zwracane przelewem na Państwa konto.
 26. W miesiącach: grudzień i czerwiec odpisy za obiady nie są realizowane.
 27. Osobą upoważnioną do egzekwowania regulaminu jest kierownik świetlicy.

 

Powyższy regulamin obowiązuje od 01.02.2021r. na czas trwania pandemii COVID-19 

 

 

 

Dostępność

Lekcje

Rekrutacja

Office 365

Rekrutacja

logo-elemento

Stołówka

jadlospis-img

Uczestniczymy w programach:

Wielkość czcionki
Kontrast