Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regulamin

Działalność wolontariatu reguluje Regulamin Samorządu Uczniowskiego –
Rozdział IVSzkolny Wolontariat
§12

I.    Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie. Świadczenie usług w ramach Wolontariatu odbywa się poza zajęciami lekcyjnymi.
 2. Wolontariusz – to osoba, która świadczy usługi bezpłatnie na rzecz innych w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 3. Koordynator – osoba pełnoletnia, zazwyczaj nauczyciel, który kieruje działaniami uczniów w Szkolnym Klubie Wolontariatu, reprezentuje Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. KOU w Głogowie oraz jest odpowiedzialna za planowanie oraz monitorowanie działań związanych ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.
 4. Wolontariuszem może zostać osoba, która przejawia chęć niesienia pomocy innym.
 5. Szkolne Koło Wolontariatu jest skierowane do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania   w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

II.      Struktura

 1. Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może zostać uczeń z klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. KOU w Głogowie. Do Koła Wolontariatu można dołączyć do końca października danego roku.
 2. Osobą nadzorującą oraz prowadzącą działania jest koordynator.
 3. Wolontariusze oraz koordynator wykonują wszelkie działania jako przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. KOU w Głogowie.

III.      Cele i zakres działalności

 1. Celem  Koła  Wolontariatu  jest  zaangażowanie  uczniów  do  świadomej,  dobrowolnej i nieodpłatnej  pomocy  na  rzecz  innych  oraz  zapoznanie   się   z   ideą   wolontariatu   oraz kształtowanie postawy  zaangażowania  na  rzecz  potrzebujących  pomocy,  otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 2. Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze społeczności szkolnej, życia kulturalnego i środowiska
 3. Wolontariat ma na celu wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
 4. Szkolny Klub Wolontariatu angażuje się do obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym.
 5. Szkolny Klub Wolontariatu włącza się w pomoc przy przeprowadzaniu różnego rodzaju imprez szkolnych.
 6. Siedzibą spotkań Wolontariuszy jest Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. KOU w Głogowie.

IV.     Obowiązki Wolontariusza

 1.  Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie oraz porozumieniu. Nieprzestrzeganie skutkuje usunięciem z szeregów Członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.
 2.  Wolontariusz jest zobowiązany do podpisania porozumienia jeśli świadczenie wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela, można odstąpić od sporządzenia porozumienia.
 3.  Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 4.  Każdy członek Szkolnego Klubu Wolontariatu zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka działań wolontariusza.
 5.  Wolontariusz jest zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach Klubu.
 6.  Wolontariusz zobowiązany jest do aktywnej pracy na rzecz innych  w ramach działań  o charakterze wolontaryjnym.
 7.  Wolontariusz jest bezwzględnie zobowiązany zachowywać kulturę osobistą oraz dbać o dobre imię Szkolnego Klubu Wolontariatu.

V.    Prawa Wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo do:
  • zgłaszania Koordynatorowi własnych pomysłów i inicjatyw;
  • podejmowania pracy w wymiarze, który nie utrudnia nauki w szkole i pomocy w domu;
  • wsparcia ze strony koordynatora;
  • otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o wykonanej pracy;
  • rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego; należy to zrobić 7 dni wcześniej;
  • wpisu na świadectwie ukończenia szkoły adnotacji czynnego uczestnictwa w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Szczegółowe warunki otrzymania wpisu zawarte są w poniższym punkcie (pkt. 7).
 2. Wolontariusz może udzielać się w wolontariacie pozaszkolnym. Aby, takie działania liczyły się do zaświadczenia wystawianego na zakończenie działalności, akcje muszą być potwierdzone zaświadczeniem lub dyplomem za każdy rok szkolny. Zaświadczenie powinno być dostarczone do koordynatora najpóźniej dwa tygodnie przed roczną radą klasyfikacyjną. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, zakres działania pracy, liczba przepracowanych godzin.

VI.      Nagradzanie Wolontariuszy

 1. Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie Samorządu Uczniowskiego, na którym będzie podsumowana działalność charytatywna w szkole. Zostanie także przypomniana misja wolontariatu, cele, zasady działania oraz nagrodzenia za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu.
 2. Najbardziej zaangażowani wolontariusze zostaną nagrodzeni.
  Formy nagradzania:

  • wyrażenie uznania słownego,
  • pochwała na forum szkoły,
  • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Samorządu Uczniowskiego,
  • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
 3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
 4. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu i działalność społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia.

VII.  Wpis o działalności w Szkolnym Klubie Wolontariatu na świadectwie

 1. Uczeń na  świadectwie  ukończenia  szkoły  lub  promocyjnym  może  otrzymać  wpis   za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska.
 2. O słuszności  przyznania  zapisu  w  świadectwie   ucznia   decyduje   Dyrektor   szkoły w porozumieniu z koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz wychowawcą.  Wpis przyznawany jest w zależności od zaangażowania na rzecz innych oraz udziału w akcjach przez cały czas trwania podpisanego porozumienia oraz na pisemny wniosek rodzica.
 3. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który zrealizował zaplanowane działania wynikające z regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu, czyli uczestniczył w co najmniej dwóch akcjach pozaszkolnych oraz w co najmniej trzech działaniach szkolnych.
 4. Koordynator odnotowuje aktywność członków w dzienniczku działań wolontariusza.

VIII.     Działalność promocyjno-informacyjna

 1. Informacje o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.
 2. Na terenie szkoły będą pojawiać się okazjonalne plakaty związane z prowadzonymi akcjami.
 3. W szkole Światowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia.

 

Załączniki

 

PISEMNA ZGODA RODZICA (OPIEKUNA) NA UDZIAŁ DZIECKA W SZKOLNYM WOLONTARIACIE

Wyrażam zgodę na aktywny udział mojego dziecka …………………………………………………….

w działaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 12 w roku szkolnym 2021/2022.

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są postanowienia Regulaminu Szkolnego Wolontariatu, a także idea wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń.

 

…………………………………………..                                                                           …………………………………..

      miejscowość, data                                                                                            podpis rodzica (opiekuna)

 

 

ZOBOWIĄZANIE WOLONTARIUSZA

 

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Wolontariatu oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

 

…………………………………………..                                                      …………………………………..

miejscowość, data                                                                                            podpis wolontariusza

 

———————————————————————————————————-

Zaświadczenie o odbytym wolontariacie

https://sp12glogow-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ekujawa_sp12glogow_onmicrosoft_com/EUJ3IWiHUXtMiKYz97lOSfIBVHv8LHmNigUv_XfXv3ySiQ?e=9pdL8M

———————————————————————————————————

podanie do Dyrektora Szkoły o wpis na świadectwo

https://sp12glogow-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ekujawa_sp12glogow_onmicrosoft_com/ERksAo2LRXxOoBUZYS-ZnMoBffhX4OsD0FcWJkFUARHAbQ?e=IalVCN

 

 

 

 

 

 

Uczestniczymy w programach: