Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O klasach integracyjnych

Jaką klasę wybrać dla dziecka – zwykłą czy integracyjną? To trudna i ważna decyzja.

Rodzicu, mając podstawową wiedzę o funkcjonowaniu klasy integracyjnej, będziesz mógł świadomie podjąć decyzję.
Klasa integracyjna to zespół dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Nabór dzieci zdrowych do takiej klasy odbywa się za zgodą rodziców. Natomiast niepełnosprawni uczniowie muszą posiadać stosowne orzeczenie lekarskie, stwierdzające ich predyspozycje do tego typu klasy.

Co muszą zrobić rodzice, aby ich niepełnosprawne dziecko mogło podjąć naukę w klasie integracyjnej?

Powinni uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzice dziecka niepełnosprawnego składają wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w którym określają cel, dla którego ubiegają się o wydanie takiego orzeczenia oraz uzasadniają jego potrzebę. Dołączają do wniosku dokumentację, wyniki badań lekarskich, psychologicznych i innych.

Na tej podstawie zespoły wydają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, dzięki któremu szkoła rozpatruje podanie o przyjęcie dziecka niepełnosprawnego do klasy integracyjnej.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest ważnym dokumentem zawierającym wskazania dotyczące dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, wskazującym na potrzebę dostosowania zajęć w zależności od deficytów.

Uczniowie klas integracyjnych realizują program nauczania taki sam jak w każdej innej równoległej klasie. Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W nauce stawiamy na współpracę, nie na rywalizację.

W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych. Uczniowie niepełnosprawni w miarę swoich możliwości realizują wszystkie zadania. Jeżeli z powodu ich dysfunkcji nie są w stanie zrealizować materiału jest on dostosowany do ich możliwości.

W ten sposób zdobywają wiedzę i odnoszą sukces. Oceniając ucznia z orzeczeniem nauczyciele uwzględniają przede wszystkim postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

Klasa integracyjna liczy od 15-20 uczniów- liczba ta obejmuje od 3-5 dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • niedosłuchem
 • słabowidzących
 • niepełnosprawnych ruchowo
 • przewlekle chorych ( np. cukrzyca, wada serca…)

Przy naborze dzieci niepełnosprawnych zwracamy uwagę na to, by dziecko nie zagrażało sobie lub innym!

Do klasy integracyjnej przyjmowane są natomiast dzieci zdrowe, które nie sprawiają kłopotów dydaktycznych ani wychowawczych.

Jak wygląda nauczanie w klasie integracyjnej?

W klasie pracuje równolegle dwóch nauczycieli z przygotowaniem specjalnym. Obaj nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem, oraz by każde dziecko czuło się w niej dobrze i robiło postępy na miarę swoich możliwości.

Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej, każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy ma inne możliwości psychofizyczne.

Dzieci niepełnosprawne są pod opieką nauczyciela wspomagającego, ale nie znaczy to, że nie są pytane przez nauczyciela prowadzącego. Dzieci zdrowe natomiast zawsze mogą liczyć na pomoc drugiej pani.

Bywa, że w klasie integracyjnej nieraz dziecko zdrowe musi poświęcić własną wygodę na rzecz osoby niepełnoprawnej . W takiej klasie zawsze trzeba myśleć o potrzebach i możliwościach niepełnosprawnego kolegi czy koleżanki planując np. zawody sportowe czy wycieczki.

Dzieci wspólnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach do kina, teatru, wycieczkach. Korzystają ze świetlicy, stołówki szkolnej i biblioteki.

Każda klasa integracyjna ma indywidualny wystrój i charakter. W każdej sali znajduje się miejsce rekreacyjne, gdzie odbywają się rozmowy, zabawy, psychodramy, można tam też odpocząć.

Nauczanie w klasach integracyjnych wspierane jest poprzez dostępne środki znajdujące się w każdej klasie:

 • telewizor
 • DVD
 • radiomagnetofon
 • komputer
 • pomoce dydaktyczne

Kadra pedagogiczna

W naszej szkole oprócz pedagogów specjalnych (o specjalnościach: oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, terapia lecznicza, socjoterapia) , którzy wspomagają nauczanie przedmiotu pracują również: pedagog szkolny, logopeda oraz specjaliści z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

W ramach zajęć dodatkowych specjaliści Ci prowadzą zajęcia dodatkowe:

 • zespoły wyrównawcze
 • zespoły korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • hipoterapię,
 • socjoterapię , prowadzoną w odniesieniu do dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • dogoterapię.

Integracja to długotrwały i trudny proces, który nie przebiega bezkonfliktowo, ale ważna jest wola kilku stron, aby ten proces rozpocząć.

Przede wszystkim potrzebni są rodzice dzieci zdrowych, którzy ze zrozumieniem podchodzą do integracji oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy współpracują ze szkołą, potrafią zrozumieć obawy i racje rodziców dzieci zdrowych.

Jakie korzyści wynoszą dzieci niepełnosprawne uczące się w klasie integracyjnej?

Mają do pomocy nauczyciela wspomagającego, który wspiera ich w czasie lekcji, zna ich problemy zdrowotne i ograniczenia

Mogą uczyć się w normalnym środowisku szkolnym, mają kontakt z rówieśnikami, nie są izolowane społecznie, uczą się funkcjonować w grupie, mogą odnosić sukcesy szkolne na miarę swoich możliwości.

Poprzez częsty kontakt nauczyciela wspomagającego z rodzicami możliwa jest pełniejsza pomoc dzieciom w nauce , uzupełnianie braków, rozwiązywanie powstałych problemów.

Jakie korzyści wynoszą dzieci zdrowe uczące się w klasie integracyjnej?

Uczą się traktowania odmienności jako czegoś naturalnego, niewzbudzającego sensacji i zażenowania.

Uczą się tolerancji, opiekuńczości, solidarności, troskliwości, umiejętności współżycia z innymi.

Kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi kształtuje właściwą postawę wobec innych ludzi, skłania do większej otwartości i wyrozumiałości.

Szkoła z klasami integracyjnymi pozwala nauczyć się szacunku dla innych, dzieci dowiadują się tu ,że świat nie jest pełen tylko ludzi pięknych, zdrowych i młodych.

Klasa integracyjna jest miejscem, gdzie uczy się tolerancji, otwartości, szacunku dla drugiego człowieka, gdzie każdy uczeń odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości i ma prawo popełniać błędy.

Uczestniczymy w programach: